ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Το Καλάθι σας

Προσωπικά Δεδομένα

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων


Ο ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.


Το www.orthopedica.com.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς, διαφημιστικούς και φορολογικούς. o επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.


Επισκέπτες / χρήστες του www.orthopedica.com.gr που είναι ανήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής στοιχείων από ανήλικους το www.orthopedica.com.gr θα διαγράφει το δυνατόν συντομότερο τις σχετικές πληροφορίες.


Ο ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ και ειδικότερα το τμήμα πωλήσεων του www.orthopedica.com.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών - πληροφοριών του. Γίνεται χρήση τεχνολογίας παρακολούθησης (Google).


Το www.orthopedica.com.gr δεν θα κάνει κατάχρηση της δυνατότητας του να επικοινωνεί με τους χρήστες στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου για λόγους προώθησης νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή ενημέρωσης περί προσφορών. Παράλληλα δίνεται ανά πάσα στιγμή στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης τέτοιων μηνυμάτων.


IP Addresses


H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet, και στη συνέχεια, στο www.orthopedica.com.gr αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.


Ασφάλεια Συναλλαγών


Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.


Προσωπικά Δεδομένα


Το www.orthopedica.com.gr εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος.


Αναλυτικά

Το orthopedica.com.gr σέβεται το απόρρητο και δεσμεύεται να το τηρεί και να το προστατεύει μέσω της συμμόρφωσης της με την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας


Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τους τύπους πληροφοριών που πιθανόν να συλλέγουμε από εσάς ή που πιθανόν εσείς παρέχετε όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας καθώς επίσης και τις πρακτικές που ακολουθούμε για τη συλλογή, χρήση, προστασία και γνωστοποίηση των προαναφερόμενων πληροφοριών.


Τα περιεχόμενα της παρούσας Πολιτικής μπορεί να τροποποιηθούν κατά διαστήματα,επομένως παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά την Πολιτική για ενημερώσεις.


Το orthopedica.com.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων:


 1. Νομιμότητα, Ακεραιότητα και Διαφάνεια: Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο.

 2. Περιορισμένος Σκοπός: Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο ή και καταχρηστικό.

 3. Ελαχιστοποίηση Δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο μέτρο ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί της επεξεργασίας.

 4. Ακρίβεια: Τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή. Κάθε εύλογο μέτρο λαμβάνεται ώστε να εξασφαλιστεί ότι τυχόν προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή, διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση.

 5. Περιορισμένη Αποθήκευση: Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μόνο για το διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 6. Παρ’όλα αυτά, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για μεγαλύτερο διάστημα ώστε να συμμορφώνεται με τις νομικές της υποχρεώσεις.

 7. Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, πρόσβαση ή κλοπή.

 8. Λογοδοσία: Το orthopedica.com.gr συμμορφώνεται με τη διαφανή επεξεργασία δεδομένων και τηρεί τις νομικές της υποχρεώσεις σε σχέση με την προστασία δεδομένων και του απορρήτου.


Συλλογή Δεδομένων


Συλλέγουμε διαφόρων τύπων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από και σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας μας, όπως:


 1. Στοιχεία Επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση,ηλεκτρονική διεύθυνση ή αριθμό τηλεφώνου, όνομα χρήστη σε περίπτωση εγγραφής στην ιστοσελίδα μας.

 2. Δεδομένα σχετικά με τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP),τις συνήθεις συμπεριφορές περιήγησής σας, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και στοιχεία χρήσης και πλοήγησης συνδεδεμένα με τη χρήση των cookies.

 3. Όσον αφορά τις οικονομικές συναλλαγές και τις υπηρεσίες πληρωμών, δεδομένα συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αριθμών τραπεζικών λογαριασμών, αριθμών πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, ημερομηνιών λήξης και κωδικών ασφαλείας. Δεν αποθηκεύουμε ή επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία της κάρτας που χρησιμοποιείτε.

 4. Στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε, να αποτρέψουμε ή/και να αποκαταστήσουμε την περίπτωση απάτης ή οποιαδήποτε άλλης επιβλαβούς ενέργειας. Θα επαληθεύσουμε τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε (συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, των στοιχείων χρήστη καθώς και των στοιχείων για τις συναλλαγές πληρωμής) στους σχετικούς εκτελούντες πληρωμών.

 5. Ιστορικό των παραγγελιών σας μέσω της ιστοσελίδας μας.


Συλλέγουμε τα δεδομένα:


  • μέσω της επίσκεψής σας της ιστοσελίδας μας
  • όταν μας τα παρέχετε εσείς

  Χρήση Πληροφοριών


  Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με σας ή που μας παρέχετε εσείς, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής πληροφόρησης με σκοπό:


  1. να σας παρουσιάσουμε την ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενο της,

  2. να σας αποστέλλουμε το ενημερωτικό δελτίο,

  3. να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα ή παροχή υπηρεσιών που ζητήθηκαν από εσάς,

  4. να προσφέρουμε και να εκτελέσουμε τους σκοπούς της κύριας δραστηριότητας μας που περιλαμβάνουν:
   Ηλεκτρονικό εμπόριο
   Υπηρεσίες Διαδικτύου

  5. να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε διαδραστικά σημεία της ιστοσελίδας μας,

  6. να διαχειριστούμε την παραγγελία σας ώστε να ολοκληρώσουμε την πώληση και εκτελέσουμε την παραγγελία,

  7. να επαληθεύσουμε την ταυτότητα ή τον τρόπο πληρωμής ή τον αριθμό κάρτας ώστε να εντοπίσουμε, να αποτρέψουμε και/ή να αποκαταστήσουμε την περίπτωση απάτης ή οποιαδήποτε άλλης επιβλαβούς ενέργειας,

  8. να διεξάγουμε έρευνα πελατών, σε περίπτωση που έχουμε τη συναίνεσή σας,

  9. να παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών και να απαντάμε σε ερωτήματα,σχόλια, αξιώσεις ή διαφωνίες πελατών,

  10. για οποιοδήποτε άλλο σκόπο, όπου έχουμε τη ρητή συναίνεσή σας.


  Γνωστοποίηση Πληροφοριών


  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και επεξεργάζονται δε γνωστοποιούνται σε κάποιο τρίτο μέρος, εκτός αν αυτό ρητώς απαιτείται από τη νομοθεσία.


  Ως μέρος της συμμόρφωσής μας με την αρχή της διαφάνειας και με σκοπό τη δυνατότητα να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με αποτελεσματικό τρόπο, ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένα τρίτα μέρη.


  Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να γνωστοποιήσουμε προσωπική πληροφόρηση που συλλέγουμε ή μας παρέχετε σε:


  1. στους παρόχους υπηρεσιών και σε άλλα τρίτα μέρη που συνεργαζόμαστε με σκοπό για την υποστήριξη της δραστηριότητάς μας και οι οποίοι δεσμεύονται από συμβατικές υποχρεώσεις να διατηρούν εμπιστευτική την προσωπική πληροφόρηση και να τη χρησιμοποιούν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τη γνωστοποιούμε,

  2. σε υπηρεσίες Logistics και σε άλλους παρόχους ταχυδρομικής μεταφοράς,

  3. σε παρόχους επεξεργασίας πληρωμών και τεχνολογίας,

  4. σε κανονιστική ή άλλη δημόσια αρχή, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή προκειμένου να ασκήσουμε, να θεσπίσουμε,να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματα μας ή να προστατέψουμε τα συμφέροντα σας,

  5. σε εκτελούντες πληρωμών, ελεγκτές, παρόχους εξυπηρέτησης πελατών, φορείς καταπολέμησης της απάτης, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παρόχους και εμπορικούς συνεργάτες, όπου απαιτείται να γίνει.


  Οι προαναφερόμενοι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να συμμορφώνονται με την πολιτική απορρήτου των δεδομένων μας και επιτρέπεται μόνο να χρησιμοποιούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε σχέση με τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω και όχι για τους δικούς τους σκοπούς.


  Δικαιώματα των υποκειμένων


  Δικαίωμα πρόσβασης:
  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διαβεβαίωση για το αν τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία ή όχι και, σε αυτήν την περίπτωση, έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά καθώς και λήψης ενός αντίγραφου.


  Δικαίωμα διόρθωσης:
  Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε, τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.


  Δικαίωμα υποβολής αναφοράς:
  Με την επιφύλαξη οποιονδήποτε άλλων ένδικων μέσων που σας παρέχει ο νόμος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε αναφορά στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( www.dpa.gr), εάν θεωρείτε πως η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παραβίαζει τα δικαιώματα σας, στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


  Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@orthopedica.com.gr


  Εάν κάνετε κάποιο αίτημα και δε μείνετε ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση μας ή πιστεύετε πως παρανόμως επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να θέσετε τα παράπονα σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( www.dpa.gr)


  Διατήρηση δεδομένων και Καταστροφή


  Διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Παρ’όλα αυτά, υπάρχει περίπτωση να διατηρηθούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, λόγω νομικών υποχρεώσεων


  Επικοινωνία


  Εάν έχετε κάποια απορία ή ανησυχία σε σχέση με τις πολιτικές και διαδικασίες μας σχετικά με την προστασία απορρήτου ή πιστεύετε οτι δεν τηρούμε την παρούσα Πολιτική, με διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@orthopedica.com.gr